More weight loss tickers at PhentermineForums.com!

Mal Müdürlüğü

Mehmet KURŞUNOĞLU Malmüdürü V.
Zeki TOPSAKAL —-Gelir Memuru—–

Abdulkadir SELİM Gelir Memuru

---Mürsel TAŞKIN--- --V.H.K.İ--

---Mithat BİLGİN--- --Milli Emlak Memuru--

MALMÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1-MUHASEBE SERVİSİ

Genel Bütçeye dahil dairelerin yapmış olduğu giderlerin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda ödenmesi, Maliye Bakanlığınca kurulan Say2000i ve KBS Sistemleri üzerinde ilçemizde çalışan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait personelin yapılan ödemelerinin bu sistem üzerinde yapılması, maaş ve ek derslerin sistem üzerinde hesaplanarak alınan ödeme emri ve ekli belgeleri ilgili harcama birimlerine gönderilmesi, Emekli Sandığı, İlksan, Kefalet Sandığı, İcra Kesintileri, Sigorta ve Sendika aidatları gibi kesintilerin ilgili yerlere gönderilmesi, 2022 sayılı kanuna tabi (yaşlılık ve sakatlık maaşı) işlemlerinin yapılması muhasebe servisi tarafından yapılmaktadır.

2-GELİR SERVİSİ

Vergi Kanunlarını ve Özel Kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca belirlenen kamu gelirleri ile ilgili mükellefiyet tespiti, tarh, tahakkuk, tecil, tahsil, terkin, iade ve ödeme işlemlerini yapmak ve bu işlemlere ilişkin olarak Daire ve mükelleflerce yaratılan ihtilaflarda Hazine adına yargı mercilerinde dilek ve savunmalarda bulunmak gelir servisi tarafından yapılmaktadır.

3-MİLLİ EMLAK SERVİSİ

Maliye Hazinesinin özel mülkiyetindeki taşınmaz mallar ile Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki taşınmaz malların kayıtlarını tutmak bunlara ilişkin sevk ve idare işlemlerini, tahliye ve muhafazaişlemlerini , kira ve ecrimisil işlemlerini yürütmek, Maliye Hazinesine ait taşınmaz mallardan Genel Bütçeli İdarelere gerekli olanların tahsisini sağlamak, gerek görüldüğünde tahsislerin kaldırılmasını sağlamak, Genel Bütçeli Kurumlara tahsisli kamu konutlarının kira bedellerinin tahsilinin takip edilmesi milli emlak servisi tarafından yapılmaktadır.

Malmüdürlüğümüz Belediye binasının 4. katında 1 Malmüdürü V. , 2 Gelir Memuru,1 V.H.K.İ. ve 1 Milli Emlak Memuru ile hizmet vermektedir. Malmüdürlüğü görevi Mehmet KURŞUNOĞLU tarafından yönetilmektedir. Birimler itibariyle açıklanacağı üzere genel olarak Devletin gelirini tarh, tahakkuk ve tahsil etmek, ilçemizde bulunan genel bütçeye dahil daire ve kuruluşların tahakkuk eden giderlerini hak sahiplerine ödemek, Devletin Hüküm ve Tasarrufunda taşınmazların korunmasını sağlamak Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmaz malların satışı, trampa, kiraya verilmesi gibi görevleri yerinegetirmek  Müdürlüğümüz görevleri arasındadır

SIRA

NO

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ)

1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1-Konusuna göre;

a)İlgili idarenin yazısı

b)Mahkeme kararı

c)İdari  para cezası karar tutanağı

d)Ecrimisil ihabarnamesi

e)İlgilinin beyanı

15 DAKİKA

2 Adli Teminat İşlemleri 1-Tahsisilinde;Mahkeme Kararı

2-İadesinde;

a)Mahkeme kararı

b)Alındı aslı

c)Hak sahibi dışardakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

15 DAKİKA

3 Teminat Alınması 1-İhaleyi yapan kurumun yazısı

2-Teminat olarak kabul edilecek değerler

15 DAKİKA

4 Kesin Teminat İadesi 1-İhaleyi yapan kurumun işsiszlik yazısı

2-Alındı belgesi

3-SGK işsizlik belgesi

4-İhale konusu iş ile ilgilivergi borcu bulunmadığına dair belge

5-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

6-Hak sahibi dışındakilere yapılacak ihalelerde yetki belgesi

45 DAKİKA

5 Geçici Teminat İadesi 1-İhaleyi yapan kurumun işsiszlik yazısı

2-Alındı belgesi

3-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak ihalelerde yetki belgesi

45 DAKİKA

6 Bütçe Gelirlerinde Red ve İadeler 1-Alındı belgesi

2-İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı

3-İlgili banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

4-Hak sahibi dışındakilere yapıacak ihalelerde yetki belgesi

1 SAAT

7 Mahsup Belgesi Niteliğinde Muhasebe İşlem Fişi Verilmesi 1-Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe

10 DAKİKA

8 Emanet İade İşlemleri 1-İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe

2-Alındı belgesi(Düzenlenmiş olması halinde)

3-Gerekli hallerde idarein iade yapılmasına ilişkin yazısı

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak ihalelerde yetki belgesi

30 DAKİKA

9 Kaybedilen Alındı Belgeleri için Tasdikli Suret Verilmesi 1-Dilekçe

2-Gerekli hallerde gazete ilanı

1 SAAT

10 2022 Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık, Özürlü, Bakıma Muhtaç, Özürlü Yakını Aylığı Başvurusu 1-Başvuru formu

2-Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı

3-Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu

4-İlgili yönetmeliğin 2-C maddesi kapsamına girener için Türkiye İş Kurumuna başvuru yapıldığına dair belge

5-İlgili kurumlarca tasdik edilmiş muhtaçlık araştırması formu

30 DAKİKA

İlk Müracaat Yeri:Malmüdürlüğü                     İkinci Müracaat Yeri:Kaymakamlık

İsim                  :Mehmet KURŞUNOĞLU       İsim                    :Abdurrezzak CANPOLAT

Unvan               : Malmüdürü V.                   Unvan                   :Kaymakam

Adres                :Beled. Hiz. Binası Kat:3     Adres                     :Hükümet Konağı

Tel/Faks            :0462 6812515-6812434   Tel/Faks                   :0462 6812433-6812438                           

 e-Posta            :[email protected]

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir